Bezzwrotny zasiłek celowy z pomocy społecznej w razie strat po powodzi.

W razie strat po powodzi, rolnikom należy się bezzwrotny zasiłek celowy z pomocy społecznej, którego nie można odliczać od sumy odszkodowania stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.

Problem ten nie był nigdy wcześniej rozstrzygany przez Sąd Najwyższy. Otóż Sąd Okręgowy w Lublinie postawił Sądowi Najwyższemu pytanie: czy zasiłek celowy przyznany na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej bezzwrotnie osobie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, podlega zaliczeniu na poczet świadczenia z umowy ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych?

Powyższa uchwała 3 sędziów SN z 14 września 2016 roku, w sprawie o sygnaturze akt III CZP 35/16, ma istotne znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej i przyznawania pomocy społecznej.
Wskazuje na różnice pomiędzy jednorazowym zasiłkiem celowym a odszkodowaniem z umowy OC.

W wypadku zasiłku przesłanką udzielenia wsparcia jest strata, trudna sytuacja życiowa i bytowa osoby poszkodowanej. Zasiłek przyznany może podlegać zwrotowi, ale nie musi. A zatem są to wszystko względy uznaniowe.
Tymczasem w wypadku odszkodowania z umowy OC wynika bezwzględny obowiązek wypłaty świadczenia w razie zajścia okoliczności określonych w ustawie.

Sąd Najwyższy stwierdził, że źródła korzyści powoda są różne, a więc nie identyczne, co nie pozwala w danej na odliczenie zasiłku od kwoty odszkodowania.

Jarosław Kaczyński

Adwokat, wykładowca akademicki. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował także m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz szeroko pojętym prawem cywilnym.

Dodaj komentarz