Zakres usług

Kancelaria zapewnia usługi z zakresu obsługi prawnej konsumentów na rynku finansowym, w tym w szczególności w sprawach:

kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego („kredytów frankowych”)

– klientów wprowadzonych w błąd podczas nabywania instrumentów finansowych takich jak obligacje, polisolokaty, fundusze inwestycyjne

– sprzedaży produktów nie dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klienta instytucji finansowej (tzw. „misseling”)

Kancelaria ponadto oferuje kompleksową pomocą prawną zarówno podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, zwłaszcza spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

– reprezentację klientów przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
– przygotowywania pozwów, apelacji i innych pism procesowych,
– sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,
– udziału w negocjacjach.

 • Świadczymy pomoc prawną klientom indywidualnym z zakresu:
  • prawa cywilnego
   przygotowywanie pism i zastępstwo w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, osobowego i zobowiązań, w tym między innymi w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, o ochronę posiadania,  o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, o ubezwłasnowolnienie, o zapłatę, zadośćuczynienie i  ochronę dóbr osobistych),
  • prawa karnego
   obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, zażaleń, w tym na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, umorzeniu postępowania, zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania,  apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, próśb o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego, udział w mediacjach, przygotowywanie pism związanych z postępowaniem wykonawczym,
  • prawa spadkowego
   udzielanie informacji o dopuszczalnych prawem formach testamentu i konsekwencjach jego sporządzenia,  sporządzanie pism i zastępstwo w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,  nieważność testamentu testamentu,
  • prawa rodzinnego
   przygotowywanie pism i zastępstwo w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie pochodzenia dziecka, o przysposobienie, innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
  • prawa pracy
   udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji dotyczących praw i obowiązków pracowniczych, wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych, przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych, przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich, wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracodawców, jak i pracowników, w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w tym w sprawach dotyczących mobbingu
  • prawa administracyjnego
   sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie strony przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień. Oferta specjalna – komplesowe prowadzenie spraw dotyczących tzw. Legalizacji samowoli budowlanej i gruntów warszawskich.